Statut društva

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena in 9. člena Zakona o društvih – ZDru-1 (Ur. l. RS št. 64/2011-UPB2) je ustanovni zbor članov društva HOPLA – KONOPLJA na svoji ustanovni seji dne 24. 08. 2015 sprejel statut društva in ga uskladil na 1. seji zbora članov, dne 8 .9. 2015

HOPLA-KONOPLJA, društvo za zdravljenje s konopljo

 1. IME, SEDEŽ , NAMEN, CILJI IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA

  1. člen (ime in sedež)

   1. Ime društva je: HOPLA-KONOPLJA, društvo za zdravljenje s konopljo
   2. Skrajšano ime društva je: Društvo HOPLA-KONOPLJA.
   3. Sedež društva je v Ljubljani, na poslovnem naslovu Primožičeva 56, 1231 Črnuče.
   4. Društvo ima lahko podružnice doma in v tujini.
   5. Društvo lahko skupaj z drugimi društvi ustanavlja ali se vključuje v zveze društev ali druge organizacije. Društvo sodeluje z drugimi in sorodnimi in komplementarnimi društvi, združenji in zvezami društev v Sloveniji ter tujimi in mednarodnimi društvi, organizacijami oziroma zvezami.
   6. Društvo ima svoj logotip: je okrogle oblike, spodaj polkrožno piše HOPLA-KONOPLJA in zgoraj polkrožno piše DRUŠTVO ZA ZDRAVLJENJE S KONOPLJO;. V sredini je slika velike roke, ki objema manjšo roko, le-ta pa drži grudo zemlje iz katere raste konoplja.

  2. člen (namen in cilji društva)

   1. Namen Društva HOPLA-KONOPLJA (v nadaljevanju: društvo) je, da se uporabniki v društvu spoznajo, delijo med seboj izkušnje, ter razširjajo svoj socialni krog. Tako bomo skupaj razbijali mite o konoplji, se družili in bili predvsem družbeno koristni. Društvo članom omogoča poleg izobraževanja o konoplji tudi razvijanje veščin za kvalitetnejše živjenje. Nudimo podporo pri samozdravljenju z rastlinami in naravnimi metodami. Izobraževanja ter organizacija le teh. Odkrivanje potenciala posameznika, da se ga spodbuja v njegovih kvalitetah..
   2. Cilji društva so:
    • Glavni cilj je povezovanje, destigmatizacija in socializacija uporabnikov/ljubiteljev konoplje, tako skozi informiranje, združevanje, izobraževanje kot tudi skozi nudenje aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa. Pomoč sočloveku skozi inštrumente solidarnosti in socialne pripadnosti ter tudi javne in politične aktivnosti. Skrb za telesno in duševno zdravje ter spoznavanje zdravilnih rastlin in zelišč.
   3. drugi cilji:
   • delo v skupnosti
   • prostovoljstvo
   • osveščanje o pomembnosti samooskrbe
  3. člen (dejavnosti društva)

   1. Za dosego svojih namenov in ciljev izvaja društvo sledeče nepridobitne dejavnosti:
    • izobraževanje, informiranje
    • zmanjševanje javne škode v zvezi z prohibicijo konoplje, preko:
    • -izobraževanja
    • -nudenja informacij, usmerjanje in svetovanje
    • -obveščanje članov o aktivnostih
    • svetovanje pri vzgojnoizobraževalnih programih
    • ustvarjalne delavnice
    • -povezovanje širše družbe
    • – izvedba humanitarnih projektov v korist posamezniku ali širše
    • – informiranje članov o aktualnem dogajanje na vseh področjih konoplje (industrija, prehrana, medicina)
    • – mednarodno sodelovanje članov in sodelovanje članov z drugimi društvi doma in po svetu.
   2. Društvo izvaja tudi sledeče pridobitne dejavnosti:
    • 01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna
    • 01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
    • 01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
    • 01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
    • 01.300 Razmnoževanje rastlin
    • 02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
    • 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,od tega:-na prireditvah in druženjih društva
   • 56.300 Strežba pijač, od tega:-na prireditvah in druženjih društva
   • 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
   • 58.190 Drugo založništvo
   • 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
   • 63.120 Obratovanje spletnih portalov
   • 63.990 Drugo informiranje od tega osebno svetovanje
   • 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
   • 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
   • 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
   • 86.901 Alternativne oblike zdravljenja
   • 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
   • 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
   • 90.030 Umetniško ustvarjanje
   • 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
 2. POGOJI ZA ČLANSTVO, NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJA ČLANSTVA, PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANSTVA

  1. člen

   (pogoji za članstvo v društvu)

   1. Članica oziroma član društva (v nadaljevanju član) lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolni pristopno izjavo s svojimi podatki, na kateri izrazi voljo postati član društva in s katero se zaveže delovati po statutu društva in ki plača članarino, če je ta obvezna.
   2. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do sedmega leta starosti ali oseba ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo med sedmim in petnajstim letom starosti, pa mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom podati pisno soglasje. Pri upravljanju društva sodelujejo preko svojih zakonitih zastopnikov ali skrbnikov. Mladoletne osebe in osebe brez poslovne sposobnosti imajo pravico volilti in glasovati, ne morejo pa biti izvoljeni v organe društva.
   3. Oseba, ki želi postati član društva, posreduje društvu izpolnjeno pristopno izjavo. Izpolnjevanje pogojev za članstvo preveri upravni odbor.
  2. člen (prenehanje članstva)

   1. Članstvo v društvu preneha:
    • z izstopom,
    • s črtanjem,
    • z izključitvijo.
   2. Član izstopi iz društva, tako da društvu posreduje pisno izjavo.
   3. Člana se z ugotovitvenim sklepom upravnega odbora črta iz društva če:
    • kljub opominu ne plača članarine, v roku ki ga določi upravni odbor
    • se ugotovi da je umrl.
   4. Člana se lahko izključi iz društva, če se ugotovi:
    • da je kršil določbe statuta ali drugih aktov društva ali
    • da je kršil sklepe organov društva ali
    • da je deloval v nasprotju z interesom društva ali
    • da je okrnil ugled društva ali
    • da je društvu s svojim dejanjem ali opustitvijo povzročil ali bi lahko povzročil društvu večjo škodo.
   5. Zoper odločbo o izključitvi iz društva se ima član pravico pritožiti v roku 30 dni, pisno, pri nadzorniku društva, o pritožbi odloča zbor članov.
  3. člen

   (pravice in obveznosti članov)

   1. Pravice članov društva so:
    • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
    • da sodelujejo v dejavnostih društva,
    • da prejemajo od društva ustrezno podporo pri svojem delu v skladu z zmožnostmi društva,
    • da so obveščeni o dejavnostih društva
   2. Obveznosti članov so:
    • da delujejo po tem statutu in drugih aktih društva,
    • da spoštujejo sklepe organov društva,
    • da redno plačujejo članarino, če tako odloči zbor članov,
    • da izpolnjujejo dogovorjene obveznosti do društva,
    • da varujejo ugled društva,
    • da društvo sporočijo spremembo svojih kontaktnih podatkov,
    • da delujejo v interesu društva ,
    • da društvo obveščajo o svojih aktivnostih in o zadevah pomembnih za njegovo delo.
    • Da spoštujejo osebne podatke ostalih članov
   3. Člana, ki je pravna osebe, pri delovanju v društvu zastopajo in predstavlja oseba, ki jo ta sama določi.
  4. člen (častni člani)

   1. Društvo ima lahko častne člane, ki jih imenuje upravni odbor.
   2. Častni člani društva so lahko ugledni posamezniki, ki podpirajo delo društva in so pripomogli k doseganju njegovega namena in ciljev.
   3. Častni člani dajejo mnenja in priporočila k delu društva in so vabljeni na seje zbora članov.
   4. Častni člani nimajo pravic in obveznosti kot ostali člani društva.
 3. UPRAVLJANJE DRUŠTVA

  1. člen (organi društva)

   1. Organi društva so:
    • zbor članov
    • Upravni odbor
    • predsednik zbora članov
    • predsednica oziroma predsednik (v nadaljevanju predsednik),
    • podpredsednica oziroma podpredsednik (v nadaljevanju podpredsednik),
    • nadzornica oziroma nadzornik (v nadaljevanju nadzornik).
   2. Seje kolektivnih organov društva se lahko izvedejo s srečanjem članov v živo ali korespondenčno ob pomoči internetnih ali komunikacijskih omrežij. Korespondenčna seja se skliče in izvede ob smiselni uporabi pravil, ki veljajo za sejo s srečanjem članov v živo.
  2. člen (zbor članov)

   1. Zbor članov je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani.
   2. Naloge in pristojnosti zbora članov so:
    • sprejema, spreminja in dopolnjuje statut društva,
    • sprejema in spreminja druge splošne akte društva, če za to ne pooblasti upravnega odbora,
    • na predlog upravnega odbora sprejema letno poročilo,
    • na predlog upravnega odbora sprejema letne načrte in strategije delovanja,
    • daje drugim organom društva smernice za delovanje,
    • voli in razrešuje predsednika, podpredsednika in nadzornika,
    • lahko voli in razrešuje namestnika nadzornika,
    • odloča ali društvo kot obveznost članov uvede članarino,
    • odloča o pritožbah zoper odločitve predsednika in drugih organov društva,
    • odloča o vključevanju v druge sorodne organizacije,
    • odloča o prenehanju društva,
    • odloča o drugih zadevah na podlagi statuta in splošnih aktov,
    • odloča o drugih najpomembnejših zadevah za društvo.
   3. Zbor članov skliče in vodi predsednik zbora članov najmanj enkrat letno za potrebe sprejetja letnega poročila, mora pa ga kadarkoli sklicati na zahtevo ene petine članov ali na zahtevo nadzornika, če ta zatrjuje, da je ugotovil hujše kršitve pri delovanju društva. Če predsednik ne skliče zbora članov tako, da ta zaseda v 30 dneh od prejetja zahteve, lahko sejo zbora članov skliče petina članov oziroma nadzornik, ki je sklic zahteval .
   4. Obvestilo o sklicu zbora članov se članom posreduje najmanj sedem dni pred sklicem na elektronski naslov članov, kot so jih ti sporočili društvu. Obvestilo mora vsebovati čas in kraj zbora članov, predviden dnevni red s predlogi sklepov in ustrezna gradiva, potrebna za odločanje.
   5. V kolikor ni drugače določeno, zbor članov veljavno odloča, če je pred glasovanjem prisotna vsaj polovica članov, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov. V kolikor zbor članov ni sklepčen, ker je prisotnih manj kot polovica članov, se seja nadaljuje čez pol ure in v tem primeru zbor članov lahko odloča, če je prisotna vsaj ena petina članov.
   6. O delu zbora članov in o sprejetih odločitvah se vodi zapisnik. Za izdelavo zapisnika je zadolžena oseba, ki se ga izvoli na začetku seje. Zapisnik podpišeta zapisnikar in en overovatelj zapisnika.
  3. člen (upravni odbor)

   1. Upravni odbor je izvršilni organ društva in ima sledeče naloge in pristojnosti:
    • skrbi za koordinacijo med organi društva,
    • pripravlja predloge sprememb statuta in drugih aktov društva,
    • pripravlja predlog programov društva in jih da v sprejem zboru članov,
    • pripravlja predlog letnega poročila in ga da v sprejem zboru članov,
    • ugotavlja izpolnjevanje pogojev za članstvo v društvu,
    • sprejema odločitve glede črtanja članov,
    • skrbi za evidenco članstva,
    • vodi dokumentacijo društva,
    • odloča o višini članarine,
    • imenuje zastopnike društva v lokalnih, nacionalnih in mednarodnih telesih,
    • odloča s spremembi poslovnega naslova znotraj sedeža društva,
    • opravlja operativne naloge, ki mu jih naloži zbor članov,
    • opravlja tehnična in administrativna dela v društvu,
    • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
    • opravlja druge naloge, ki izhajajo iz splošnih aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži zbor članov.
   2. Upravni odbor lahko za izvedbo posameznih nalog pooblasti svojega člana.
   3. Upravni odbor ima tri člane in sicer so to po svoji funkciji avtomatično predsednik, podpredsednik in predsednik zbora članov društva. Mandat članov upravnega odbora je enak mandatu, ki ga ima član kot predsednik oziroma podpredsednik društva.Predsednik društva je po funkciji tudi predsednik upravnega odbora
   4. Upravni odbor sklicuje in vodi predsednik glede na potrebe društva, najmanj pa enkrat letno za potrebe priprave predloga letnega poročila.
   5. Obvestilo o sklicu upravnega odbora se članom upravnega odbora posreduje najmanj pet dni pred sejo upravnega odbora na elektronsko naslov članov, kot so jih ti sporočili društvu. Obvestilo mora vsebovati čas in kraj seje upravnega odbora, predviden dnevni red in gradiva potrebna za odločanje.
   6. V kolikor ni drugače določeno, upravni odbor veljavno odloča, če sta prisotna dva člana, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasujeta dva člana upravnega odbora.
   7. O delu upravnega odbora in o sprejetih odločitvah se vodi zapisnik. Za izdelavo zapisnika je zadolžen predsednik upravnega odbora, oziroma oseba, ki se jo na seji za to določi.
   8. Za svoje delo je upravni odbor odgovoren zboru članov.
  4. člen

   ( predsednik zbora članov )

   1. Predsednik zbora članov ima naslednje naloge:
    • poroča upravnemu odboru o delovanju zbora članov
    • prenaša sklepe zbora članov upravnemu odboru
    • sodeluje v delovanju upravnega odbora
    • izvršuje naloge, sprejete s sklepi zbora članov

   2. za mandatno dobo štirih let izvoli zbor članov predsednika izmed svojih članov, po poteku katere je oseba lahko ponovno izvoljen na to mesto.
   3. Mandat predsedniku lahko preneha pred potekom mandatne dobe, če preneha biti član društva, če sam odstopi, če ga nadzornik razreši zaradi kršitev tega statuta, splošnih aktov društva ali sklepov organov društva ali ker deluje v nasprotju z interesi društva.(4.)predsednik zbora članov je za svoje delo je odgovoren zboru članov in predsedniku društva.
  5. člen (predsednik društva)

   1. Predsednik društva je zastopnik društva in ima sledeče naloge in pristojnosti:
    • samostojno in neomejeno zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v Sloveniji in v tujini,
    • podpisuje materialne in finančne listine,
    • skrbi za izvrševanje programa dela,
    • opravlja posle rednega poslovanja,
    • vodi delo upravnega odbora,
    • poroča upravnemu odboru in zboru članov o svojem delu,
    • odloča o drugih zadevah na podlagi statuta in splošnih aktov.
   2. Predsednik je pri svojem delu vezan na smernice zbora članov in navodila upravnega odbora.
   3. Predsednik lahko za izvajanje posameznih nalog pooblasti drugega člana upravnega odbora ali sodelavca društva.
   4. Predsednika za mandatno dobo štirih let izvoli zbor članov izmed svojih članov, po poteku katere je oseba lahko ponovno izvoljen na to mesto.
   5. Mandat predsedniku lahko preneha pred potekom mandatne dobe, če preneha biti član društva, če sam odstopi, če ga nadzornik razreši zaradi kršitev tega statuta, splošnih aktov društva ali sklepov organov društva ali ker deluje v nasprotju z interesi društva.
   6. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu z zakonom, tem statutom in splošnimi akti društva.
    1. člen (podpredsednik)

     1. Podpredsednik društva nadomešča predsednika in opravlja njegove naloge v primeru odsotnosti predsednika, njegove nezmožnosti za delo ali na podlagi njegovega pooblastila.
     2. Podpredsednika za mandatno dobo štirih let izvoli zbor članov izmed svojih članov, po poteku katere je oseba lahko ponovno izvoljen na to mesto.
     3. Mandat podpredsedniku lahko preneha pred potekom mandatne dobe, če preneha biti član društva, če sam odstopi, če ga nadzornik razreši zaradi kršitev tega statuta, splošnih aktov društva ali sklepov organov društva ali ker deluje v nasprotju z interesi društva.
     4. Podpredsednik je za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru.
    2. člen (nadzornik)

     1. Nadzornik izvaja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva ter ugotavlja kršitve članov društva in izreka sankcije. Nadzornik ima sledeče naloge in pristojnosti:
      • spremljanje in nadziranje dela predsednika,podpredsednika in upravnega odbora,
      • nadzoruje izvajanje programov dela,
      • ugotavlja, ali letno poročilo društva obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja društva, ter o tem poroča zboru članov pred sprejemom letnega poročila,
      • ugotavlja, ali poslovne knjige in letno poročilo društva omogočajo ocenjevanje, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za uresničevanje namena ter ciljev društva oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem statutu in ugotavlja ali se je presežek porabil za te namene, ter o tem poroča zboru članov pred sprejemom letnega poročila,
      • poroča drugim organom društva o svojem delu,
      • lahko zahteva sklic zbora članov v primeru, da ugotovi hujše kršitve pri delovanju društva,
      • zaradi nevestnega dela predsednika, podpredsednika ali članov upravnega odbora predlaga zboru članov njihov odpoklic,
      • ugotavlja ali so člani društva kršili določbe tega statuta ali splošnih aktov društva, sklepe organov društva, delovali v nasprotju z interesom društva, okrnili ugled društva, povzročil ali bi lahko povzročil večjo škodo društvu,
      • v primeru ugotovljenih kršitev iz prejšnje alineje članu glede na težo in okoliščine kršitev izreka sankcije: opomin, javni opomin, prepoved opravljanja funkcije v društvi za največ štiri leta ali izključitev,
      • odloča o drugih zadevah na podlagi statuta in splošnih aktov društva.
     2. Ne glede na osmo in deveto alinejo prejšnjega odstavka tega člena postopek ugotavljanja kršitev in izrekanja sankcij, ki se nanašajo na nadzornika, vodi zbor članov.
     3. Nadzornika izmed članov društva izvoli zbor članov za mandatno dobo štirih let. Po poteku mandatne dobe je oseba lahko ponovno izvoljen na to mesto.
     4. Mandat nadzornika lahko preneha pred potekom mandatne dobe, če preneha biti član društva, če sam odstopi ali če ga zbor članov razreši zaradi kršitev tega statuta, splošnih aktov društva ali sklepov organov društva ali ker deluje v nasprotju z interesi društva.
     5. O delu nadzornika in o sprejetih odločitvah se vodi zapisnik, za izdelavo katerega je zadolžen nadzornik.
     6. Za svoje delo je nadzornik odgovoren zboru članov.
    3. člen

     (volitve in nadomestni člani organov društva)

     (1) V primeru prenehanja mandata nadzorniku pred obdobjem, za katerega je bil izvoljen, ga nadomesti nadomestni član, ki ga je izvolil ali ki ga določi zbor članov. Mandat nadomestnega člana traja dokler bi trajal mandat osebe, ki ga je ta nadomestil.

 4. ORGANIZACIJA IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

    1. člen (obveščanje članov)

     Društvo obvešča člane o sklicih organov in o svojem delu na naslov elektronske pošte, kot ga člani sami navedejo ob včlanitvi v društvo oziroma kot ga naknadno sporočijo v primeru sprememb. V kolikor članu društva obvestil in drugih pisanj ni mogoče vročiti na sporočen elektronski naslov, se šteje, da je članu pisane vročeno s potekom petih dni od objave na oglasni deski društva.

    2. člen (sekcije in podružnice)

     1. Upravni odbor lahko za izvedbo posameznih nalog ali za opravljanje dela na določenem področju ustanavlja in ukinja sekcije društva kot načine dela. V sekcijo se vključujejo člani društva, lahko pa se k delu povabi tudi zunanje strokovnjake.
     2. Upravni odbor lahko glede na potrebe društva ustanavlja in ukinja podružnice, ki opravljajo delo na določene področju društva. Upravni odbor v sklepu o ustanovitvi podružnice določi:
     • ime in poslovni naslov podružnice
     • zastopnika podružnice,
     • dejavnosti podružnice,
     • pravice podružnice glede nastopanja v pravnem prometu v imenu in na račun društva.
    3. člen (zagotavljanje javnosti delovanja)

     1. Delo društva in njegovih organov je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva ob upoštevanju omejitev glede varstva osebnih podatkov. O zahtevi po vpogledu v finančno in materialno dokumentacijo društva odloči upravni odbor.
     2. Društvo zagotavlja javnost svojega dela tako, da svoje člane obvešča o svojem delovanju, jim omogoča vpogled v zapisnike organov kluba ter objavlja letna in druga poročila.
     3. Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu preko lastnih medijev, preko sredstev javnega obveščanja in preko predstavnikov v organih društva.
     4. Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.
     1. Viri dohodkov društva so:
    4. člen

     (viri financiranja in poraba presežka)

     • prihodki iz naslova materialnih pravic
     • prihodki iz naslova nepridobitnih in pridobitnih dejavnosti društva,
     • prostovoljni prispevki, dotacije, darila, dediščine in volila,
     • prispevki sponzorjev in donatorjev,
     • sredstva javnih razpisov.
     1. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem statutu.
    5. člen (zagotavljanje podatkov o poslovanju)

     1. Društvo zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ga določi s posebnim aktom, ki ga sprejeme upravni odbor v petih mesecih od vpisa društva v register društev in ki mora biti skladen z zakonom in računovodskimi standardi za društva.
     2. Podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz pridobitne dejavnosti društvo vodi in izkazuje ločeno, skladno z zakonom in računovodskimi standardi za društva.
 5. Načini prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v tem primeru

   1. Društvo lahko preneha:
    • po volji članov,
    • s spojitvijo ali pripojitvijo,
    • s stečajem,
    • na podlagi sodne odločbe,
       1. člen (prenehanje društva)

    • po samem zakonu, če dejansko preneha delovati.
   2. Društvo preneha po volji članov, če tako odloči zbor članov z dvotretjinsko večino prisotnih članov. V sklepu o prenehanju delovanja društva zbor članov določi društvo, zvezo društev, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitne pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti in po vračilo neporabljenih proračunskih sredstev prenese premoženje društva.
 6. Prehodna in končna določba

   1. člen

    (število članov v organih društva)

    Če društvo nima zadostnega števila članov, da bi imelo v organih tolikšno število članov, kot to določa ta statut ali če ni zadosti kandidatov za zasedbo mest, ima lahko v organih tudi manjše število članov. V tem primeru mora društvo imeti vsaj predsednika, podpredsednika in nadzornika . Naloge predsednika zbora članov v tem primeru opravlja predsednik društva. Organi društva v tem obdobju izvajajo svoje naloge v polni pristojnosti.

   2. člen (uporaba statuta)

Statut je bil sprejet na ustanovnem zboru članov dne 24. 08. 2015 in popravljen na seji zbora članov dne 8 . 09. 2015; uporabljati pa se začne, ko pristojni organ potrdi njegovo skladnost z zakonom.

Primožičeva 56, 1231 Črnuče, 08 . 09. 2015 Tanja Cvetrežnik

PDF:  STATUT DRUŠTVA